Johannes Esto Ühing töötab lähtudes oma põhikirjast ja Eesti
kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Kodanikuühenduste eetikakoodeks


Kodanikuühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust,
solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning
tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb
heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.
Kodanikuühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja
hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad
kodanikuühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest
õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab kodanikuühenduste väärika
tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja
mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

KODANIKUÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Kodanikuühendusel on selge ja arusaadav missioon. Kodanikuühendus
järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja
organisatsiooni toimimisstandardeid.

2.Kodanikuühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja
vajadusi. Kodanikuühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia,
eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Kodanikuühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab
oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse
juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Kodanikuühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd
kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku
tööd.

5. Kodanikuühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise,
professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid
töötulemusi.

6. Kodanikuühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt
ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.


Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Kodanikuühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva
ebaõigluse vastu.

8. Kodanikuühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende
rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Kodanikuühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade
väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.


Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Kodanikuühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja
varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste
ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Kodanikuühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest
rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning
hoidub topeltrahastamisest.


Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Kodanikuühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate,
liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Kodanikuühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab
oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast
raamatupidamistavast.

14. Kodanikuühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande
vähemalt kord aastas.


Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon kodanikuühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja
rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Kodanikuühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega
tegutse anonüümselt.

17. Kodanikuühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele
seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.


Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Kodanikuühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses
sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või
äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes
huvides tegutsemise võime.

19. Kodanikuühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide
konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud
abinõud selle lõpetamiseks.


Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Kodanikuühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest
kokkulepetest.

21. Kodanikuühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.


Sallivus

22. Kodanikuühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende
eesmärkide mitmekesisust.

23. Kodanikuühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti
ja neis tegutsevaid isikuid.


Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil
2002. aastal Tartus